Archive for August, 2014

עדכון מההנהגה – אוגוסט 2014

Sunday, August 17th, 2014

שלום לחברי וחברות הסניף הכללי,

בעדכון זה מהנהגת הסניף הכללי:

 1. אסיפות הסניף הקרובות.
 2. אסיפת נציגים חשובה שתתקיים ב 18.9, ודיון על תקציב הארגון ב 2015.
 3. עדכון על אסיפת הנציגים שהתקיימה ב 22.6.

1. אסיפות הסניף הקרובות:

בתחילת ספטמבר יערכו במטות השונים אסיפות איזוריות של הסניף הכללי:

 • – במטה מרכז ב 2.9 ב 18:30.
 • – במטה דרום ב 7.9 ב 19:00, באוניברסיטת בן גוריון, בית הסטודנט, חדר 114.
 • – במטות צפון וירושלים ייקבע תאריך בקרוב.

באסיפות יערכו דיונים בנושאים הבאים:

 1. תקציב הארגון ב 2015 (ראו בסעיף 2 בהמשך).
 2. ההצעה של ועדת היגוי בנושא גדילת הארגון (ראו בסעיף 2 בהמשך).
 3. דיון ערכי: מהו תפקידו של כוח לעובדים וכיצד על הארגון לפעול בשעת מלחמה? מהו תפקידנו כפעילים? מהי הלגיטימציה של הארגון להביע עמדות שאינן תחומות לנושאים איגוד מקצועיים?

2. אסיפת נציגים חשובה ב 18.9, ודיון על תקציב הארגון ב 2015:

ב 18.9 תתקיים אסיפת הנציגים הבאה. בעקבות החלטה שהתקבלה לקיים אסיפות בכל המטות, אסיפה זו תהיה הראשונה שתתקיים בחיפה. האסיפה תדון בשני נושאים חשובים:

א. קביעת סדר העדיפויות לתקציב 2015: בחודשים הקרובים ועדת הכספים תבנה את תקציב 2015 עבור הארגון. ב 2015 צפויה להיות גדילה משמעותית בתקציב הארגון, ואסיפת הנציגים הקרובה תחליט לאן תופנה התוספת התקציבית.

ב 19.8 תערוך ועדת הכספים לדיון ראשון בסדר העדיפויות לתקציב. ניתן להגיע לפגישה תוך יידוע מראש של יו”ר הועדה דרור בר-ניר (dror.bn@gmail.com).

בין הצרכים שצפויים לעלות לדיון באסיפה הקרובה:

 • יצירת הנהגה בשכר לארגון,
 • יצירת משרות של “רכזים ענפיים” שיהיו אחראים על איגוד של ענפים שלמים בכוח לעובדים. ספציפית, תישקל שכירת רכזים לענף ההשכלה הגבוהה ולענף התחבורה.
 • יצירת מערך משפטי לבעיות “פרט” – כלומר, סיוע משפטי לעובדים בודדים החברים בכוח לעובדים.
 • יצירת משרה של רכז לפיתוח הסניפים הקיימים בארגון – בין השאר, הרכז יהיה אחראי על הכשרות להנהגות סניפים, פיתוח עתודה מנהיגותית בסניפים, ופיתוח החיים הדמוקרטיים בסניפים.
 • יצירת משרה של רכז ידע ארגוני – תפקיד הרכז יהיה למסד את הידע שנצבר בארגון ולפתח ידע וכלים חדשים עבור הסניפים.

ב. הצעה של ועדת היגוי בנושא “כיצד גדלים מ 15,000 ל 50,000”: בשנה האחרונה ועדת היגוי דנה בשאלה מהי הדרך הנכונה עבור הארגון לגדול בשנים הקרובות. הועדה מגישה לאסיפה הצעה המתמקדת בשלושה נושאים: חיזוק הסניפים הותיקים, חיזוק הדמוקרטיה, ופיתוח הסולידריות בין הסניפים ברמה האיזורית.

כחלק מההצעה, הועלו הצרכים לתפקיד של רכז פיתוח סניפים ורכז ידע ארגוני שהוזכרו למעלה.

3. עדכון על אסיפת הנציגים שהתקיימה ב 22.6:

ב 22.6 נערכה אסיפת נציגים. פרוטוקול האסיפה נשלח אליכם בנפרד. תקציר הדיון:

א. האסיפה עודכנה על קמפיין “מינימום 30 “: הקמפיין זכה לחשיפה מרשימה, והגביר גם את החשיפה של “כוח לעובדים”. בחודשים האחרונים הקמפיין הוקפא על מנת למנוע התנגשות עם הקמפיין של החוק להעסקה ישירה, והוא צפוי לשוב בקרוב.

ב. האסיפה אישרה לפרק שורה של סניפים קטנים ולהעביר את חבריהם לסניף הכללי.

ג. האסיפה אישרה את ההצעה להיערכות מחדש של פרויקט הרווחה: ביצוע רובו של פרויקט הרווחה יועבר לספקים חיצוניים. הוקמה “ועדת רווחה” של אסיפת הנציגים שתפקח על ביצוע הפרויקט. לועדה הצטרפו שירה פנחס ומור דיטש, ובהמשך תצטרף אליהן יפית עופרי יצחק מסניף האו”פ.

במהלך הדיון, ועדת הכספים וחלק מהנוכחים באסיפה מתחו ביקורת על חוסר ההתקדמות של הפרויקט עד כה. סיבה מרכזית אחת לחוסר ההתקדמות של הפרויקט הייתה שצוות ארגון בחר לצרף כמות גדולה של התארגנויות ועובדים השנה, והטיפול בהתאגדויות אלה לא הותיר זמן לקידום פרויקט הרווחה. ועדת הכספים וחלק מהנוכחים באסיפה הבהירו שצוות ארגון מחויב לבצע את החלטות האסיפה, ועליו לתכנן משימותיו כך שישאר לו די זמן ומשאבים למשימות אלה.

צוות ארגון קיבל את הביקורת, והודיע שהוא הפיק לקחים ויפתח מנגנון למעקב אחרי ביצוע המשימות.

ד. הוצג הדו”ח השנתי של ועדת ביקורת, שנשלח אליכם בעדכון הקודם.

ה. נערכו בחירות לבית הדין, ועדת ביקורת וועדת בחירות.

ו. הוצגה סקירה על הדו”ח הכספי של הארגון. מצגת שהועברה ע”י שי כהן, המזכיר הארגוני, נשלחה אליכם בנפרד.

ז. האסיפה החליטה שלא לקבל שירות לאומי בארגון.

להתראות בקרוב,

אנא פנו אלינו בכל דבר ועניין,

חברות וחבר הנהגת הסניף הכללי – מור דיטש, נעמה לזימי, אור מאיר, שירה פנחס, מאיה פרץ, מיכל צ’רנוביצקי, גילי רומן.

לקבוצת הפייסבוק של הסניף הכללי.