Archive for June, 2014

עדכון מההנהגה – יוני 2014

Thursday, June 19th, 2014

שלום לחברי וחברות הסניף הכללי,

בעדכון זה מהנהגת הסניף הכללי:

1. תכנית העבודה של הנהגת הסניף לשנה הקרובה.

2. הזמנה לאסיפת הנציגים הקרובה, ביום ראשון 22.6 בשעות 18:00-21:00. הגישו מועמדותכם לועדת ביקורת, ועדת בחירות ובית הדין של הארגון!
3. תנאי פנסיה מיטיבים לחברות וחברי כוח לעובדים.
4. דו”ח ועדת ביקורת לשנת 2014.

1. תכנית העבודה של הנהגת הסניף לשנה הקרובה.

בפגישה הראשונה של הנהגת הסניף קבענו את המטרות הבאות לשנה הקרובה:

א. חיזוק הדמוקרטיה בארגון: במהלך השנה, ההנהגה מתכוונת לפעול לחיזוק הדמוקרטיה הפנימית בארגון ובסניף. בין היתר, ההנהגה תעלה לדיון שאלות הקשורות למבנה הארגון והתנהלותו, על מנת לאפשר לחברי הסניף להשתתף בקבלת ההחלטות בארגון. בין הנושאים שההנהגה מתכוונת להעלות לדיון:

  • כיצד ניתן להפוך את המטות ליותר דמוקרטיים? בפרט, כיצד ניתן להגדיל את המעורבות של חברי ופעילי המטות בקבלת ההחלטות?
  • האם כדאי לחלק את הסניף הכללי לסניפים איזוריים?
  • כיצד ניתן להעמיק את התכנון האסטרטגי בארגון?
  • מקומם של הועדים הקטנים בסניף הכללי: ייצוג הוועדים בסניף ותפקוד הסניף מול צורכיהם ומטרותיהם של הועדים הקטנים.
  • סדרי עדיפויות בתקציב הארגון.

בנוסף, אור ומאיה יצטרפו לועדת היגוי כדי לקדם שינויים בארגון שיחזקו את הדמוקרטיה; גילי תצטרף לשירה בועדת הכספים, והן יגדילו את המעורבות של החברים בבניית התקציב ובהוצאת הכספים בארגון; ואור יצטרף למזכירות האסיפה, על מנת לקדם השתתפות באסיפת הנציגים.

ב. פרויקט הרווחה: בשנה שעברה אסיפת הנציגים החליטה לקדם את תחום הרווחה בארגון – ניצול גודלו של הארגון כדי להשיג לחברים תנאים מיטיבים בקרנות פנסיה, ביטוחים וקרנות השתלמות, כמו גם הנחות בעמלות בנקים ובתחומים צרכניים שונים.
על אף שנעשתה התקדמות מסוימת בפרויקט, הוא לא התקדם במידה מספקת (ראו עוד בחלק 2 על אסיפת הנציגים). הנהגת הסניף מתכוונת לפעול כדי שהפרויקט יושלם במהלך השנה הקרובה.

בפרט, באסיפת הנציגים הקרובה, תועלה הצעה להעביר את ביצוע עיקר הפרויקט לספק חיצוני, ולהקים ועדה של אסיפת הנציגים שתפקח על הספק החיצוני. במידה וההצעה תעבור, מור ושירה יצטרפו לועדה זו.

ג. קיום בין 1 ל 2 אסיפות סניף בכל אחד מהאיזורים.

ד. ארגון אירוע חברתי בחוף סביב ראש השנה.

ה. עדכון חברי הארגון בנעשה בארגון, בלו”ז של אסיפת הנציגים ובהחלטותיה, ושמיעת דיעותיהם בנושא. כמו כן, ההנהגה תיצור קשר עם מצטרפים חדשים ותעדכן אותם על הנעשה בסניף.

2. הזמנה לאסיפת הנציגים הקרובה.

ביום ראשון הקרוב 22.6, בין השעות 18:00 ל 21:00, נקיים את אסיפת הנציגות/ים של כוח לעובדים. האסיפה תתקיים במכללה לעיצוב ברחוב הנצי”ב 32 בתל אביב, 10 דקות הליכה מתחנת רכבת השלום. הוראות הגעה נמצאות כאן.

בין היתר באסיפה יבחרו מחדש ועדת בחירות וביקורת, ובית הדין של האיגוד. ועדת בחירות וועדת ביקורת הם גופים חשובים לעיצוב דרכו של הארגון כארגון דמוקרטי ושקוף, אם אתם יכולים להקדיש מזמנכם לנושא, אנא הגישו מועמדות.

על סדר היום של האסיפה:

18:00: עדכונים ואישור פרוטוקול ועדת כספים. הפרוטוקול עוסק בעיקר בדיון בעיכובים ובבעיות שהתגלו בפרויקט הרווחה (ראו למטה).

18:15: פירוק סניפים קטנים והסרת חברים מפנקס החברים (מסמך המסביר את ההחלטה נשלח אליכם בנפרד).

18:20: היערכות מחדש של פרויקט הרווחה:

בשנה שעברה אסיפת הנציגים החליטה לקדם את תחום הרווחה בארגון – ניצול גודלו של הארגון כדי להשיג לחברים תנאים מיטיבים בקרנות פנסיה, ביטוחים וקרנות השתלמות, כמו גם הנחות בעמלות בנקים ובתחומים צרכניים שונים.

על אף שנעשתה התקדמות מסוימת בפרויקט, הוא לא התקדם במידה מספקת. בפרט, בניגוד להחלטת אסיפת הנציגים וועדת כספים, לא הוקצו לפרויקט די זמן ותקציב. הניוזלטר שנשלח אליכם בנפרד מכיל מסמך שכתב המזכיר הארגוני המסביר את העיכוב.

המזכיר הארגוני מציע שכדי למנוע עיכובים נוספים, עדיף להטיל את המשימה על ספק חיצוני, ולהקים ועדת רווחה של האסיפה שתפקח על הספק. זו ההצעה העולה לדיון באסיפה.

19:05: הצגת דו”ח ביקורת ודיון (ראו עוד למטה).

20:00: הצגת דו”ח רואה חשבון לשנת 2013.

20:20: בחירות לועדת בחירות, ועדת ביקורת ובית הדין.

21:00: דיון עקרוני: שירות לאומי בארגון.

לאחרונה פנתה לארגון תלמידת י”ב וביקשה לעשות שירות לאומי בארגון. האסיפה תדון בשאלה האם יש מקום לשירות לאומי בארגון.

21:20: סיכום ופיזור.


3. תנאי פנסיה מיטיבים לחברות וחברי כוח לעובדים.

כחלק מפרויקט הרווחה, הארגון השיג לכל חברות וחברי כוח לעובדים הסדר פנסיה מיטיב עם קרן פסגות. פרסום עם עוד פרטים נשלח אליכם בנפרד. לפרטים נוספים, חייגו *5323 לתיאום פגישה עם נציג פסגות.

4. דו”ח ביקורת לשנת 2014.

לאסיפת הנציגים הקרובה יוגש דו”ח ועדת ביקורת לשנת 2014, שנשלח אליכם בנפרד. הדו”ח השנה עוסק בנושאים הבאים:

  1. מעקב אחר ביצוע ההחלטות שהתקבלו בשנה שעברה למען חיזוק אסיפת הנציגים.
  2. בעיכובים שאירעו בהכנת הדו”חות הכספיים השנה.
  3. תלונות שהתקבלו על מנגנון החזר ההוצאות של הארגון.
  4. העיכובים שהתגלו בפרויקט הרווחה (ראו למעלה).

להתראות בקרוב,

אנא פנו אלינו בכל דבר ועניין,

חברות וחבר הנהגת הסניף הכללי – מור דיטש, נעמה לזימי, אור מאיר, שירה פנחס, מאיה פרץ, מיכל צ’רנוביצקי, גילי רומן.

לקבוצת הפייסבוק של הסניף הכללי.