Archive for August, 2012

סיכום פגישת נציגות הסניף הכללי

Wednesday, August 29th, 2012

בתאריך 21.8.2012 התכנסה נציגות הסניף לפגישה.

נוכחים – מתן, בר, אלעד, נועה, נטע, יובל.

על הפרק –

1. האסיפות האזוריות סוכמו כהצלחה לא מסחררת. הגענו ל”קהלים חדשים”, היו דיונים מעניינים, אבל לא היו הרבה משתתפים ולא תחושת “חשיבות”.

2. עדכון פנקס החברים ותשלום דמי חבר – יימשך. בשבועות הקרובים יפנו חברי הנציגות במייל לחברי סניף שלא שילמו את דמי החבר ויבקשו לשלם. חבר שלא ישלם דמי חבר, ימחק מפנקס החברים.

3. החזרי הוצאות לפעילים – נושא שעלה מהרבה חברים בסניף, נהלי ההחזר יבדקו, יפורסמו ובמידת הצורך, יעודכנו. חברי הנציגות רואים עצמם אחראים לכך שפעילי הארגון שרבים מהם באים מהסניף הכללי, יקבלו החזרים כנדרש.

4. עברנו על מטרות הסניף ודרכי הפעולה שהגדרנו לעצמנו כמנהיגות וסימנו נקודות שטופלו ונקודות שדורשות טיפול נוסף בהמשך הקדנציה.

5. תתקיים אסיפת סניף נוספת לקראת אישור תקציב הארגון ל-2013 בה יוצג לחברי הסניף התקציב. בנוסף יתקיים באסיפה פאנל בנושא “נסיון מארגון מקום העבודה שלי”.

6. יוני ויינריב הודיע על סיום תפקידו אחרי תקופה ארוכה של קושי לעמוד בדרישות התפקיד.

דיווח מאסיפת הסניף הכללי

Tuesday, August 28th, 2012
ביום שישי ה-17.8.12, התקיימה אסיפת הסניף הכללי הראשונה מאז נבחרה הנהגת הסניף הנוכחית, בפורמט מבוזר שכלל 4 אסיפות שונות, על מנת להקל על הגעתם/ן של פעילים ופעילות בפריפריה.
האסיפות התקיימו בתל-אביב, ירושלים, באר-שבע וכרמיאל וכללו שני דיונים, אחד על מאבק עובדי הרכבת (בבאר-שבע התקיים דיון על הקשר של הסניף בדרום עם המרכז), והשני על הנהגה בשכר בכוח לעובדים.
הנקודות שעלו בדיונים על מאבק עובדי הרכבת כללו התייחסות להתגייסות המהירה של הארגון לטובת המאבק וההשפעה של חלוקת המשאבים על הפעילים והפעילויות בארגון, וכן הסתכלות על התפקיד של כוח לעובדים כלפי הועד ההסתדרותי, במידה והבג”צ לא יתקבל.
הדיונים על הנהגה בשכר בכוח לעובדים, היו לדעתינו פרודוקטיבים ומעמיקים מאוד ואיפשרו לחברי/ות הנהגת הסניף הכללי לקבל נקודות מבט נוספות לגבי השאלות העולות מהנושא.
סך-כל המשתתפים בכלל האסיפות כלל 42 פעילים ופעילות, וכלל האסיפות נעשו  באווירה נעימה וחברית שאיפשרה את העמקת הקשר בין פעילי/ות הארגון.
אסיפת הסניף הבאה תהיה משותפת לכלל האזורים ותעסוק ככל הנראה בתקציב של כוח לעובדים לשנת 2013. בנוסף אנו מתכננים לקיים באסיפה פאנל על גישות שונות לארגון מקומות עבודה.
חברי וחברות הסניף הכללי שניסו בעבר לארגן את מקומות העבודה שלהם ומעוניינים/ות לחלוק את הניסיון והלקחים, הן במקרי הצלחה והן במקרי כישלון – מוזמנים לפנות לבר לאודן שאחראית על הכנת הפאנל.
תודה גדולה לכל מי שהגיע!
שלכם ושלכן – חברי/ות הנהגת הסניף הכללי
נועה סביר, נטע מוסט, בר לאודן, יובל אופק, מתן בורד ואלעד הראל
מצורפות תמונות מאסיפות הסניף השונות:
אסיפת הסניף הכללי בדרום
אסיפת הסניף בירושלים
Haifaאסיפת הסניף במרכז
אורח מפתיע בבית העם בת"א