Archive for July, 2012

תאריך חדש לאסיפת הסניף הכללי הקרובה

Sunday, July 29th, 2012
שלום לחברות וחברי הסניף הכללי בכוח לעובדים!
התאריך החדש לאסיפות הסניף הכללי הוא:
יום שישי 17.8. בשעה 9:30 בבוקר
נושא הדיון הראשון באסיפה שונה למאבק ברכבת

בנוסף יתקיים כמתוכנן הדיון בנושא הנהגה בשכר בכוח לעובדים

בשעה 12:30, נסיים ונשב לחומוס ובירה כמיטב המסורת האיגוד מקצועית

מיקומי האסיפות:

מרכז: בית העם רוטשילד 69 ת”א
לפרטים:
נועה סביר 054-2198874 | נטע מוסט054-8184460
דרום: (בשעות 10:30-12:30) אוניברסיטת בן-גוריון
לפרטים: אלעד הראל 054-6344521 | אסף בונדי 054-3311748
צפון: כרמיאל, קן השומר הצעיר, רחוב הפסגה 27, רמים 2
לפרטים: בר לאודן 052-5348563 | יובל אופק 052-5986800
ירושלים: בית המאבק, השומר 7, קטמונים
לפרטים: מתן בורד 054-3311761

הגדרת מטרות הנהגת הסניף הכללי

Sunday, July 22nd, 2012

הגדרת הסניף הכללי:

הסניף הכללי הינו סניף הפעילים והתומכים בכוח לעובדים שלא התארגנו במקום עבודתם. החברים הצטרפו לארגון מתוך מחוייבות אידיאולוגית ורצון להשפיע על שוק העבודה באופן שישליך גם על תנאי העסקתם לטווח הארוך. הסניף הינו הדרך של אותם פעילים ותומכים להשפיע באופן דמוקרטי על התנהלות הארגון בנוסף להשפעתם כבעלי תפקידים בשדרות השונות באירגון, עי נציגיו באסיפת הנציגים. מטרתו העיקרית של הסניף הינה יצירה של מסגרת חברתית, רווחתית ודמוקרטית לחבריו.

מטרות נוספות:

1. חיזוק המסגרות הדמוקרטיות וההתנהלות הדמוקרטית בארגון.

2. עידוד ותמיכה של חברי הסניף להתארגן במקום עבודתם.

3. חיזוק הפעילות בארגון במסגרת המטות והצוותים המקצועיים בכל הנושאים, לרבות גיוס פעילים חדשים.

4. חיזוק זיקת החברים בסניף לארגון.

מטרות נציגות הסניף לשנת 2012-2013

1. יצירת הגדרה ומטרות מוסכמות לסניף הכללי.

2. עיבוי המסגרת הפורמלית לייצוג ועדכון חברי הסניף

3. הפקת  אירועים חברתיים לחברי הסניף

4. יצירת מעטפת רווחתית לחברי הסניף במשותף עם הארגון כולו

5. חיזוק סמכותה, יכולותיה ופעילותה של אסיפת הנציגים כגוף הדמוקרטי והריבוני של הארגון.

6. עידוד חברי הסניף להתארגן במקום עבודתם.

7. ליצור מערך הצטרפות מוסדר לסניף, ארגון פנקס החברים והעלאת שיעור גביית דמי החבר