Archive for February, 2012

נסתיימו הבחירות להנהגת הסניף הכללי

Wednesday, February 1st, 2012

חברות וחברי הסניף הכללי שלום

נסתיימו הבחירות להנהגת הסניף הכללי, תודה למועמדים ולבוחרים, ובהצלחה להנהגת הסניף הנבחרת!

תודה גם למשתתפים באסיפת הבחירות המרגשת שהתקיימה בבית העם.

הנהגת הסניף הנבחרת הם:

אלעד הראל

יוני ויינרב-שריג

מתן בורד

נועה סביר

יובל אופק

נטע מוסט

בר לאודון

שוב, תודתנו הגדולה נתונה לשמונת המועמדים ולמאה וחמישה המצביעים.

להתראות באסיפת הסניף הקרובה!

וועדת הבחירות הסניפית

לוטן רוזנבלום   Lotanro@gmail.com 054-6614624

יונתן בראודה    jak.plopelor@gmail.com 054-7932492

אם בכל שלב בתהליך הבחירות אתם חשים שזכותכם נפגעה או דבר מה אינו מתנהל כשורה, ניתן להתלונן ולערער לוועדת הבחירות הראשית של כוח לעובדים.

פנו אל אלעד הן 054-3311760 או שילחו דוא”ל ל: vbhirot@gmail.com